Home - Nieuws - Informatie - Competitie - Media - Word Scheidsrechter
Hier inloggen
Registreren
Wachtwoord kwijt ?

Online :
0 AFBNer(s), 2 gast(en)

- Scheidsrechter worden!
- Coaches
- Commissies
- Evenementen
- Gestelde vragen
- Kalender
- Links
- Officials (only)
- Support
- Verenigingen

- Contact
- Gasten boek
- Site overzicht
- Zoeken

Belastingen 2006
Auteur: Ben Dankers
Ingevoerd door: Ben Dankers Datum : 11-01-2007 14:44
Commentaren: Beoordelingen:
Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Naam wet of regeling: Belastingwet 2006.

Voor wie:
De belastingdienst hanteert de volgende definitie van een vrijwilliger: 'Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden voor een niet commercile vereniging verricht, zonder dat hij daarvoor een rele arbeidsbeloning ontvangt'.

Doel:
Vaststellen van de onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk.

Inhoud:
Vrijwilligersorganisaties kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Het kan ook een vast bedrag zijn - de zogenaamde forfaitaire vergoeding - voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden. Voor de vaste onkostenvergoeding is voor 2006 een maximum vastgesteld van 150,- per maand tot 1500,- per jaar. Daarbij geldt tevens dat de onkostenvergoeding niet in verhouding mag staan met de geleverde arbeid (niet-marktcomform). Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal 95,- per maand als vaste onkostenvergoeding ontvangen tot een maximum van 764,- per jaar zonder dat dat invloed heeft op de uitkering. Wanneer het vrijwilligerswerk het vinden van een betaalde baan bevorderd, kunnen gemeenten besluiten dat de bijstandsgerechtigde ook een onkosten vergoeding mag ontvangen van 150,- per maand tot een maximum van 1500,- per jaar. Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Ze mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding geven.

De vaste onkostenvergoeding voor vrijwilligers is bedoeld om de administratieve lasten voor organisaties en vrijwilligers te beperken. Om rompslomp met bonnetjes te voorkomen kunnen organisaties er voor kiezen een vast bedrag te geven als tegemoetkoming in de kosten. Als men naast een vaste vergoeding ook de werkelijk gemaakte kosten of een kilometer vergoeding krijgt, dan gelden de genoemde vrijgestelde voor de totaal betaalde vergoeding. De vrijgestelling in de vrijwilligersregeling is niet van toepassing als de organisatie in totaal hogere bedragen betaalt dan 150,- per maand of 1500,- per jaar.

Mogelijkheden voor vergoedingen:

1. De vrijwilliger ontvangt geen vaste vergoeding
De vrijwilliger krijgt de daadwerkelijk gemaakte kosten, die aantoonbaar zijn door middel van bewijsstukken (bonnetjes) en op basis van een ingediende declaratie vergoed. Bijvoorbeeld een na te rekenen aantal autokilometers van huis naar vrijwilligerswerk, of de aanschaf van materiaal die voor het vrijwilligerswerk noodzakelijk zijn. Aan deze vorm van vergoeding zit geen limiet. Het gaat om de werkelijk gemaakte kosten.

2. De vrijwilliger ontvangt de vrijwilligersvergoeding
Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang van de verrichte werkzaamheden. Bovendien moet die vergoeding het karakter hebben van een onkostenvergoeding. In 2006 bedraagt de onbelaste, maximale vergoeding 150,- per maand, met een maximum van 1500,- per jaar. Als de vrijwilligersvergoeding wordt toegepast, hoeft de vrijwilliger niet te bewijzen dat er kosten zijn gemaakt. De vrijwilligersvergoeding is niet van toepassing als de organisatie een aanvullende vergoeding van werkelijk gemaakte kosten betaald (zie 1), waardoor de totale vergoeding hoger wordt dan 150 per maand of 1500 per jaar. Met andere woorden, de vrijwilliger kan naast de vrijwilligersvergoeding niet ook nog een kilometervergoeding worden vergoed. Voor bijstandsgerechtigde is de maximale vaste vergoeding lager tenzij gemeenten anders besluiten.

3. De vrijwilliger ontvangt een vergoeding hoger dan de vrijwilligersvergoeding
Daartegen bestaat geen bezwaar, maar er is sprake van loon of inkomen wanneer niet aangetoond kan worden dat de vrijwilliger dit bedrag ook voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven. Voor de vraag of er sprake is van een dienstverband gelden de gebruikelijke regels van de Wet op de loonbelasting 1964. Zie bij 4. Als geen sprake is van loon dan zal de vergoeding (ervan uitgaand dat de vergoeding hoger is dan de kosten) zijn aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Als geen sprake is van loon zal de organisatie via een zogenoemd IB47 formulier in n keer achteraf van alle vrijwilligers de ontvangen vergoeding (naam en sofi-nummer) opgeven aan de belastingdienst. Vrijwilligers doen zelf aangifte. De Belastingdienst controleert dat. Het is voor de organisatie gebruikelijk om aan alle vrijwilligers in het begin van een jaar, een overzicht te sturen met het bedrag 'verdiend in het afgelopen kalenderjaar' dat aan de belastingdienst zal worden opgegeven. Hij of zij wordt gevraagd binnen veertien dagen kenbaar te maken of de voorgenomen opgave klopt. Bij geen bericht wordt het bedrag daadwerkelijk opgegeven.

4. De vrijwilliger ontvangt een werkelijk loon als gevolg van een dienstverband
Het is mogelijk een vrijwilliger een dienstverband of een oproepcontract aan te bieden. De dan geldende voorschriften zijn onverkort van toepassing. De vereniging treedt in dit geval op als een normale werkgever.

Bron: CIVIQ

Let op: Ook de vereniging kan aangifte moeten doen van uitbetaling aan haar vrijwilligers.

Bron: ABAB Accountants Belastingadviseurs - Juristen www.abab.nl

Vergoeding:
Misschien moet u een opgave doen van uitbetaalde kostenvergoedingen aan vrijwilligers in uw organisatie. Zon vergoeding staat niet in verhouding tot het tijdsbeslag. Een vrijwilliger doet het werk niet bij wijze van beroep en werkt voor een organisatie die geen vennootschapsbelasting betaalt of voor een sportvereniging of stichting.

Grenzen:
Een vergoeding voor gemaakte kosten hoeft u niet op te geven. De vergoeding mag kostendekkend zijn. Een beloning voor het werk zelf mag u onbelast betalen tot een grensbedrag. Daarboven moet u dit melden bij de Belastingdienst. De vergoeidngen worden dan beschouwd als loon. In 2006 lag die grens bij 150 per maand n 1500 per jaar, dus voor alle duidelijkheid max. 10 maanden van 150 of twaalf maanden van max. 125. Is de opgetelde vergoeding voor kosten en werk meer dan die grensbedragen? Dan adviseren wij u toch dit te melden bij de Belastingdienst.

Meer weten?:
Uw opgave dient binnen te zijn vr 1 februari van het jaar dat volgt op het jaar van uitbetaling. De formulieren Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan derden (IB-47-kaarten) vraagt u op via de Belastingtelefoon. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een ABAB-adviseur.


Kijk ook bij:
Events / Flag coach B cursus
Events / Flag coach B cursus
Events / Flag coach B cursus
Events / Flag coach B cursus
Nieuws / Nieuws uit 2007 / Cusus Flag coach B
Officials / Game reports / Game reports uit 2006 / AE-LL 10-09-06